Nytt fra Karl-Axel


Bibellesning Johannes evangelium kapittel 21 – søndag 1.april 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Kapittel 21 kan deles slik:

21: 1 – 14: Jesus viser seg for sine sju disipler

21: 15 – 19: Jesus og Peter

21: 20 – 25: Jesus og den elskede disippelen

Tenk hvordan de må ha følt det, disiplene. De var profesjonelle fiskere! Hele natta hadde gått med til fiskingen, men ingen fisk! Så sier Jesus at de skal kaste nettene sine på den andre siden av båten. Disiplenes første reaksjon må ha vært latter. Men da de gjorde det Jesus sa, så fikk de så mange fisk at fiskegarna begynte å gå i stykker. Gud vil noen ganger la oss bruke alle våre menneskelige ressurser og vår egen styrke uten å få noen resultater. Da er det kanskje lurt at vi henvender oss til Jesus og ber om Hans hjelp. Hans overflod vil flyte inn i vår tomhet, og andre vil se at Gud er på ferde i våre liv.

Når vi faller i synd, er vi takknemlig for Guds tilgivelse og ivrig etter å ta imot hans nåde. Andre ganger er vi så sjokkerte over vår egen oppførsel, så skamfull over vår egen måte å såre andre mennesker på, så vi har vanskelig for å tro at Gud virkelig vil tilgi oss. Men han vil tilgi oss og gjenopprette oss. Men gjenopprettelsen skjer ikke før vi tar imot Guds tilgivelse og samtidig tilgir oss selv og lar selvbebreidelsene fare. Peter hadde fornektet Jesus tre ganger. Jesus var ikke sjokkert over det. Han hadde fortalt Peter det på forhånd. Og nå gir Jesus Peter muligheten til å erklære sin kjærlighet til Jesus tre ganger.

Peter gjorde noe som er lett for oss å gjøre: Å sammenlikne oss med andre. Det er en felle vi lett kan gå i. Å fokusere på andres suksesser eller feiltrinn tar oss bort fra det rette fokus: Jesus og Hans Ord! Vi må ta ansvar for eget liv og leve og reflektere på det i lys av Guds Ord, det skrevne og det åpenbarte Ordet. Da lever vi fremgangsrike liv i Ånden og oppfyller Guds plan i våre egne liv.

Takk, Far, for enda en ny dag! Takk at Du lar Din oppstandelseskraft virke i mitt liv idag! Takk at Du elsker meg tross mine feiltrinn, synder og nederlag! Priset være Ditt mektige navn! Hjelp meg å fokusere på Deg og fortsette å gjøre det! Amen og halleluja!

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 20 – lørdag 31.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Kapittel 20 kan deles slik:

20: 1 – 10: Jesu oppstandelse

20: 11 – 18: Jesus viser seg for Maria Magdalena

20: 19 – 23: Jesus viser seg for disiplene

20: 24 – 29: Jesus og Thomas

20: 30 – 31: Nøkkelversene til Johannes evangelium

Den første dag i uken står Jesus opp. Som ved døden på korset der Jesus gir livet sitt – Han har full kontroll, ingen tar Hans liv – slik også nå: Full kontroll. Ikke kaos, men orden i den tomme graven! Ingen har stjålet Jesus, det ser ikke slik ut!

Maria Magdalene får møte Jesus som den første! En kvinne, et ikke troverdig vitne etter datidens standard, men Jesus bryr seg ikke om standard som mennesker setter, bare om Guds standard! Hun får beskjed om å gå å fortelle de gode nyhetene som kommer til å bre seg som ild i tørt gress: Han har stått opp!

Jesus viser seg for sine disipler. Han velsigner dem med Sin fred og så kommer misjonsbefalingen i Johannes evangelium. Slik Far har sendt meg, sender Jeg dere! Og nå er det din tur! Til å bli sendt!

Thomas får et eget møte med Jesus. Jesus sier ikke: Siden han ikke var tilstede, så får han ha det så godt! Nei, Jesus møter også Thomas! Trenger du et eget møte med Jesus? Helt klart, du kan få det!

Nøkkelversene til Johannes finnes i dette kapitlet. Joh 20:30-31. Det er de sju tegn som finnes nedskrevet i denne boken!

Takk, Far for enda en ny dag! Takk at Du sto opp igjen til min rettferdiggjørelse! Takk at alt var for meg! Takk at du kaller oss til å etterfølge deg! Amen!

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 19 – fredag 30.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Kapittel 19 kan deles slik:

19: 1 – 16: Jesus overgis til å korsfestes

19: 17 – 27: Jesus på korset

19: 27 – 30: Jesu død

19: 31 – 37: Jesu side blir gjennomstunget

19: 38 – 42: Jesus blir lagt i graven

Når vi blir hånet, spottet og latterliggjort, kan vi tenke på hva Jesus gikk gjennom. Jesus fikk en tornekrone som skulle forestille en kongekrone på hodet.  Men det er gjennom den Han gjorde, at vår synd og skam er tatt bort. Og ved det har vi blitt gitt en ny sjanse i vårt liv.

Det var de samme som ropte “Korsfest, korsfest” som tidligere hadde ropt “Hosianna”. Noen ganger fristes vi også til å gjøre det samme. Det er en pris å betale for å følge Jesus. Og det er det vel verdt å gjøre det.

Når Jesus ropte ut: “Det er fullbrakt!”, hva var det egentlig Jesus fullførte? Han fullendte den gjerning han var sendt for å gjøre. Han betalte for oss: Full pris.

Den største kjærlighetshandling i hele historien var at Jesus ble Guds syndofferlam.

Takk, Far for enda en ny dag! Takk at Du døde for mine synder! Takk for at du betalte for meg. Amen

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 18 – torsdag 29.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Kapittel 18 kan deles slik:

18: 1 – 11: Jesus forrådes og arresteres

18: 12 – 14: Jesus møter Annas og Kaifas

18: 15 – 18: Peter fornekter Jesus

18: 19 – 24: Jesus forhøres av øverstepresten

18: 25 – 27: Peter fornekter Jesus igjen

18: 28 – 32: Jesus forhøres av Pilatus

18: 33 – 40: Mitt rike er ikke av denne verden

Jesus er i bønn i Getsemane hagen sammen med sine elleve disipler. De tre: Peter, Jakob og Johannes er nærmere Jesus. De andre åtte er lengre vekk. Når Judas kommer med soldater fra øverstepresten, presenterer Jesus seg som “Jeg er” og da faller soldatene maktesløs til bakken. Peter er aktiv og forsvarer Jesus og kutter av øret til tjeneren Malkus. Jesus helbreder øret til denne tjeneren.

Det siste som skjer hos Pilatus er at han foreslår for jødene at han kan gi dem Jesus fri. Men det går ikke folket med på. De ønsker i stedet at Barabbas skal bli løslatt. Denne forbryteren blir på mange måter et bilde på alle syndere gjennom alle tider som blir satt fri. Fordi det var en annen som tok hans plass. På samme måte er det en annen som dør for dine synder, enn deg selv. Jesus tok plassen i stedet for deg.

Takk, Far for enda en ny dag! Takk at Du døde for mine synder og skrev mitt navn i livets bok. Takk at jeg gikk fri! Takk at Jesus tok min plass. Vi priser og lover deg på alle måter. Amen!

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 17 – onsdag 28.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Kapittel 17 kan beskrives slik:

17: 1 – 26: Jesu yppersteprestelige bønn

I denne bønnen fungerer Jesus som yppersteprest og dermed vår fremste forbeder. Han gjør Guds vilje kjent for oss og våre dypeste behov kjent for vår himmelske Far. Gjennom sine ord og handlinger viser Jesus oss Fars miskunn, rettferd, herlighet og sannhet. Samtidig viser Han sitt ønske om å etablere en personlig relasjon med oss.

Jesus ber for sine 12 disipler like før de skal oppleve at deres leder skal dø. Jesus gir vitnesbyrdet til sin Far at Han har bevart alle tolv unntatt den ene som kalles fortapelsens sønn.

Legg merke til at Jesus ber om at vi skal være ett, ikke at vi skal bli ett. Han ber om at det samme forholdet som Han og Hans himmelske Far opplever, må oppleves av de troende.

Sønnen er i Far og Far er i Sønnen, slik skal alle de troende være ett.

Takk, Far for enda en ny dag! Takk at Du alltid lever for å gå i forbønn for oss! Tokk at Du elsker meg! Lær meg elske de andre barna dine, mine brødre og søstre i deg! Takk at Du vil utøse av Din kjærlighet i mitt hjerte slik at dette blir en virkelighet. Amen.

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 16 – tirsdag 27.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Kapittel 16 kan beskrives slik:

16: 1 – 33: Glede som overvinner sorg og trengsel

Jesus forutsier at disiplene skal bli martyrer. Og de som dreper dem, skal tro at han gjør Gud en tjeneste. Han fortsetter med å undervise om Talsmannen. Han skal overbevise om tre ting: synd, rettferdighet og dom. Her finner vi også definisjonen på synd. Synd, å bomme på målet, er å ikke tro på Jesus. Hva vil det si? At vi synes vi har løsningen selv og i oss selv. Jeg klarer meg, det ordner seg nok, jeg har ikke vært så ille, andre har vært verre enn meg.

Jesus underviser videre om at disiplene har det vanskelig nå. Men det kommer en dag da de skal se Jesus igjen. Da skal deres hjerte glede seg. Fordi de skal se Jesus. En annen ting også: De skal få bønnesvar. Derfor skal gleden deres bli og være fullkommen. Kapitlet avsluttes med en profeti om at de skal alle sammen oppleve forfølgelse. Men Jesus sier at de skal være ved godt mot. Han har seiret over verden.

Takk, Far for enda en ny dag! Takk at Du har sendt Talsmannen Den Hellige Ånd. Takk for at du vil gi meg bønnesvar. Tokk at Du elsker meg! Lær meg tålmodighet når jeg opplever forfølgelse på den ene eller andre måten.  Takk at Din kjærlighet aldri tar slutt. Amen.

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 15 – mandag 26.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Kapittel 15 kan deles i to deler:

15: 1 – 11: Jesus er vintreet, vi er grenene

15: 12 – 27: Elsk hverandre

I kapitlene 14 og 16 underviser Jesus om Talsmannen. Midt mellom disse kapitlene kommer undervisningen om kjærligheten. Dette minner om mønsteret i 1.Korinterbrev. Der underviser Paulus om nådegavene i kapitlene 12 og 14, mens han midt mellom underviser om kjærligheten. Den Hellige Ånd kan ikke fungere uten kjærlighet. Du kan ha mye god peisved, et flott ildsted, men hvis du mangler ilden, vil du mangle noe vesentlig. Vintreet er ikke et som et norsk bjørketre, der grenene kommer ut fra stammen. Det er mer å likne på en ripsbusk og andre buskvekster. Jesus er summen av det hele, vi utgjør delene. Vingårdsmannen, vår himmelske Far, sørger for å rense grenene slik at de kan bære mer frukt. I fellesskapet kan vi be om hva vi vil, og det vi da ber om, er etter Hans vilje.

Jesus peker igjen på hva Han snart skal gå igjennom på Golgata. Han sier: “Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner.” Johannes 15:13. Dessuten sier Jesus at vi ikke lenger kalles tjenere, men venner.  Grunnen til at vi er venner, er at vi ikke bare får ordre, men vi får kunnskap om hva som skal skje fremover før det skjer. Denne åpenbaringskunnskapen er en vesentlig del av det kristne livet. Denne kommer til oss ved at Den Hellige Ånd tar Ordet vi leser og gjør det levende for oss på en spesiell måte. Hvis du har vært på møter, har du hørt kristne snakke om: “Det var et ord som ble så levende for meg.” Det er det vi kaller et ‘rhema’ – ord. Det er det som skjer i et møte der noen profeterer over deg eller gir deg et kunnskapsord. Det er ikke bare informasjon, men “vennekunnskap”, for du er mer enn en tjener.

Takk, Far for enda en ny dag! Takk at Du ga livet ditt for meg. Og takk for at Du alltid, hver eneste dag leder meg ved Ditt Ord og ved Din Ånd. Tokk at Du elsker meg! Lær meg å elske mine venner på samme måte, Takk at Din kjærlighet aldri tar slutt. Amen.

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 14 – søndag 25.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Kapittel 14 kan deles i tre deler:

14: 1 – 11: Jesus er veien, sannheten og livet

14: 12 – 14: Større gjerninger enn Jesu gjerninger

14: 15 – 31: En annen talsmann

Jesus undervisning begynner med en oppfordring om ikke å bli grepet av frykt. Det var sikkert helt forferdelig for disiplene å høre at til og med Peter, i tillegg til at én skulle forråde Mesteren, ville komme til å fornekte Jesus. I slik en stund er det godt å være sammen med én som virkelig kan skape tro. For det motsatte av frykt, er tro. Jesus underviser videre om at Han er veien, sannheten og livet. For å komme til Far, må vi gå gjennom Sønnen, gjennom Jesus. Dette forteller Jesus til disiplene i det som er avskjedstalen hans. Han skal snart lide og dø, og mens Han venter på at dette skal skje, forteller Han disiplene at Han skal gjøre istand et sted for oss.

Mens vi er her nede, kan vi tro på Jesus. I hans fysiske fravær, kommer vi til å gjøre større gjerninger enn Jesus. Fordi vi tror på Ham og benytter oss av autoriteten i navnet Jesus. Hvilket løfte!

Og som om ikke det er nok: Han kommer ikke til å etterlate oss farløse, Far sender Talsmannen, den Hellige Ånd. Denne talsmannen er av samme slag som Jesus. Han sier nemlig: “Han skal gi en annen Talsmann”, en annen av samme slag. Kapittelet begynner med at vi ikke skal frykte. Det avsluttes med at Jesus sier: “Fred etterlater Jeg dere, Min fred gir Jeg dere.” Johannes 14:27. Det bibelske begrepet “fred” innebærer alle gode ting: det som har med frelsen og det evige og åndelige livet å gjøre. Det handler om et liv i overflod. Det handler om et liv i guddommelig helse. Et liv med guddommelig helbredelse. Men økonomisk forsørgelse. Det er ikke rart at det enda en gang i det samme kapitlet står følgende: “La ikke deres hjerte bli grepet av angst eller frykt!” Og igjen ser vi hva som er medisinen mot dette: Fullstendig tillit til Jesus – at det blir slik som Han har sagt!.

Takk, Far for enda en ny dag! Takk at du forbereder et sted for oss som tror. Tokk at du har omsorg og nok for alle og enhver! Takk at Din kjærlighet aldri tar slutt. Amen.

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 13 – lørdag 24.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Kapittel 13 kan deles i to deler:

13: 1 – 17: Jesus vasker disiplenes føtter

13: 18 – 38: Én av disiplene skal forråde Jesus

Jesus vasker disiplenes føtter under påskemåltidet. Når Jesus utfører denne handlingen viser Han i sannhet at Han er tjener. Og Han gir samtidig disiplene en praktisk undervisning i det som vi ofte idag kaller tjenende lederskap. Peter ønsker ikke at Jesus skal vaske føttene hans. Men selv ikke Peter tilbyr seg å hjelpe til med denne handlingen.

Jesus snakker videre om hvem som kommer til å forråde Ham. Judas er den som har gjort avtalen med de jødiske lederne om dette. Var Judas tvunget til å gjøre dette? Var det ingen utvei for ham slik at han kunne la dette være? Måtte ikke det være én av dem som måtte gjøre dette for at Skriften skulle oppfylles? Det som er helt klart, er at Judas av egen fri vilje valgte å gjøre det han gjorde. Etter at Judas hadde tatt imot brødstykket, gikk han straks ut. Og det var natt. Og det var det ikke bare i Jerusalem, men også i Judas eget hjerte. Tilbake på den øvre salen gir Jesus disiplene ett nytt bud: Budet om å elske hverandre. Judas har forlatt de tolv, og Jesus samtaler med Peter. Peter som er ivrig etter å fortelle at han støtter Jesus og er villig til å dø for Ham. Da forteller Jesus at Peter av alle, skal fornekte Ham tre ganger. Hvilket drama som utspiller seg på øvresalen.

Takk, Far for enda en ny dag! Når vi leser om forræderi og fornektelse, så ber vi: Herre hjelp oss alltid å følge deg og gå på dine veier. Hjelp meg til å elske mine medvandrere og å elske Deg med alt jeg har. Takk at Din kjærlighet aldri tar slutt. Amen.

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 12 – fredag 23.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Kapittel 12 kan deles i tre deler:

12: 1 – 11: Jesus blir salvet i Betania

12: 12 – 19: Jesus rir inn i Jerusalem palmesøndag

12: 20 – 50: Grekerne vil møte Jesus, og han taler om sin død

Tilbake hos familien i Betania blir Jesus salvet før sin siste påskefeiring. Judas som var kasserer synes det er forferdelig sløsing at én årslønn skulle brukes til noe så lite nyttig. Men sannheten er at uansett hvor mye du bruker på Jesus, så er det egentlig ingen sløsing. Ville vi tatt frem det beste for Ham, eller mener vi at det middelmådige er bra nok?

På palmesøndag rir Jesus inn i Jerusalem som den lovede Messias. Når dette skjer, sier fariseerne: “Dere ser at dere ikke får utrettet noe. Se, all verden følger etter Ham.” Johannes 12:19 Det er jo et veldig sterkt utsagn, som idag må sies å være mye sannere enn det synes å være når det uttales. Tenk på alle de nasjoner der Guds Ord har nådd frem til. Hele verden er Jesu disipler idag.

Disse grekerne er levende interessert i å få møte den levende Jesus. De var antakelig konvertitter og hadde hørt om denne som gjorde alle disse tegnene. De var ikke likegyldige, de var aktive, interesserte og pågående. De henvender seg til noen i gruppen rundt Jesus. Er jeg en som andre kan kontakte når de vil ha tak i Jesus? Eller er jeg en fremmed for Ham?

Takk, Far for enda en ny dag som du har gitt! Takk at jeg kan lede andre slik at de kommer i kontakt med deg! Takk at du var villig til å være det hvetekornet som måtte legges i jorda og dø for siden å stå opp igjen! Amen og halleluja!

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 11 – torsdag 22.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Kapittel 11 kan deles i to deler:

11: 1 – 44: Den døde Lasarus blir vekket til live

11: 45 – 57: Én må dø for folket

Det er utrolig flott å lese at Jesus elsket de tre søsknene: Marta, Maria og Lasarus. Jesus er genuint interessert i oss, han bryr seg om oss. Det virker i denne historien som at Jesus kommer for sent. Men det gjør Han aldri. Når Jesus står utenfor Lasarus grav, gråter Han. Dette viser slik vi ofte har sett i Johannes evangelium, den menneskelige siden av Jesus. Han er det som kalles “sann Gud og sant menneske”. Når Jesus roper på Lasarus, etter at steinen er tatt bort, og etter at Han har bedt til sin Far, skjer miraklet. Tenk deg å stå der utenfor graven. Lukta av død og forråtnelse plager dine sanser. Så i stillheten som følger, etter at Jesus har ropt, lyder bevegelse av en mann som kommer innpakket i likklær. Du tror knapt dine egne ører, deretter makter du knapt å tro dine egne øyne. Han kommer jo ut av graven, ut fra dødens kolde favntak! Det er faktisk helt vanvittig! Jesus har virkelig makt over død og grav! Ingen er Hans like! Og når Han kan dette, hva er vel umulig for Ham i ditt liv? Er det noe Jesus ikke kan ordne opp i?

Dette tegnet plager fariseerne og de religiøse lederne. Og Kaifas profeterer selv om han ikke vet at det er en profeti: “Det er bedre for oss at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.” Johannes 11:50. Dette sa han om Jesus. Men det ble ikke slik han hadde tenkt det, men det ble slik Far hadde tenkt det. Slik Han hadde tenkt det fra før himmel og jord ble skapt. Han var Guds offerlam fra evigheten av.

Takk, Far for enda en ny dag som du har gitt! Takk at jeg vet at soloppgangen jeg opplever idag, er et løfte om en evig dag der mørke, natt, død og grav for evig er forbi! Takk at du er livet! Takk at du lar meg nyte av livets velsignelse også denne dagen. Amen og halleluja!

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 10 – onsdag 21.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Kapittel 10 kan deles i to deler:

10: 1 – 21: Talen om den gode hyrden

10: 22 – 42: Jesus ved festen til minne om tempelinnvielsen

Jesus sammenlikner den gode hyrden med leiekaren. Sistnevnte er ikke interessert i hvordan sauene har det i det hele tatt. Dette minner om undervisningen om hyrdene som vi finner i Esekiel 34. Jesus underviser også om vår sjelefiende, tyven. Han er det ingenting positivt å si om. Det er viktig å huske på at vi aldri skal gå på kompromiss med Satan. Han kaster vi ut, han binder vi i Jesu navn. Men vi gjør aldri noe sammen med ham. Noe av det mest gripende i denne undervisningen  er Jesu undervisning om at Han gir sitt liv. “Ingen tar det fra meg, men Jeg gir det av Meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og Jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet har Jeg fått av Min Far.” Johannes 10:18. Det er dette påsken handler om. Det diskuteres av og til om hvem som drepte Jesus. Var det jødene, var det de skriftlærde, var det fariseerne, var det Det høye råd? Var det Pontius Pilatus? Jesus gjør kort prosess. Han forteller at ingen tok livet Hans, Han satte det til av seg selv.

Jesus diskuterer igjen med jødene. Når de tar opp steiner for å kaste på Ham, spør Han hvilken god gjerning de vil steine Ham for. Han provoserer dem med sine uttalelser. Vi kan nesten se hvordan de koker av raseri. Igjen siterer Jesus Guds Ord for dem og setter dem på plass. Men jødene er ikke i stand til å gripe Jesus enda. Dette fordi de er grepet av Hans Ord. “Derfor forsøkte de på ny å gripe Ham, men Han gikk bort og slapp unna hendene deres.“ Johannes 10:39.

Takk, Far for enda en ny dag som du har gitt meg! Takk at du er den gode hyrden. Takk at du også idag vil lede meg til hvilens vann hvor jeg finner fred og ro. Takk at du gir meg av din velsignelse også denne dagen. Amen og halleluja!

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 9 – tirsdag 20.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Kapittel 9 handler om ett tema:

9: 1 – 41: Den blindfødte får synet sitt igjen

Denne historien er alvorlig, men samtidig er det noe av det mest humoristiske som finnes i Bibelen. Først slår Jesus fast det som også  det gamle testamentet sier: Vi kan ikke skylde på våre foreldre når det gjelder vår situasjon. Hele Bibelen bringer budskapet: Om elendigheten skyldes det politiske systemet, de økonomiske omstendighetene, så finnes det en Gud som reiser opp mennesker til å gjøre en forskjell i dagens situasjon. Uansett hvor elendig situasjonen er, så kommer Jesus og skaper noe nytt.
Fariseerne prøvde alt de kunne for å få miraklet bortforklart. Derfor er det viktig, på samme måte som når du leier en bil, at du dokumenterer før-tilstanden og nå-tilstanden. Hvordan var bilen når du tok den i bruk, og hvordan var den da du leverte den tilbake? Hvordan var tilstanden i byen før Jesus kom med forandring og hvordan er det etterpå? Er det bare noe du føler eller er det en realitet? Er det målbart? Når Jesus gjør noe, så vises det. Da de ti spedalske ble helbredet, fikk de beskjed om å vise seg for prestene. Hvorfor? Prestene skulle friskmelde dem!

Den blindfødte svarer de vantro og kverulerende religiøse lederne på Jesu tid: “Jeg har allerede fortalt dere det, og dere hørte ikke etter. Hvorfor vil dere høre det en gang til? Vil også dere bli Hans disipler?” Johannes 9:27

Takk, Far for enda en ny dag som du har gitt meg! Takk at du som ga den blindfødte synet igjen, også åpnet mine øyne så jeg fikk se deg og din herlighet! La meg alltid se mer og mer av det du har gitt meg og hjelp meg så jeg følger deg når du kaller meg til å dele det du har gjort for meg! Takk for din velsignelse over denne dagen. Amen!

 

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 8 – mandag 19.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Vi kan dele kapittel 8 i tre deler:

8: 1 – 12: En horkvinne møter verdens lys

8: 13 – 36: Sønnen skal sette dere fri

8: 37-59: Jesus er før Abraham

Jesu måte å føre en samtale på, er imponerende. Han lar ikke sine følelser ødelegge for argumentasjonen. Han hører på anklagene de har mot kvinnen, men sier ingenting, men skriver på jorden. De skriftlærde og fariseerne mente nok de hadde en vanntett sak. Men de tok feil igjen og igjen. Når de er klare til å felle dommen, vender Jesus speilet fra kvinnen mot dem selv. Og i lys av verdens lys, blir det selvsagt umulig for dem å avsi en fellende dom.

Igjen er de religiøse lederne knallharde i sin kritikk av Jesus. De påstår at Han ikke snakker sant. Jesus derimot fortsetter å tale med uforminsket styrke. Han sier: “Hvis Sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri.” Johannes 8:36

Tidligere har Jesus sagt at de er “nedenfra“, nå kalles de religiøse lederne for barn av djevelen. Johannes 8:44. Jesus sier at de omtaler Hans far som “deres Gud.” Og Jesus fortsetter og sier: “Jeg kjenner ham  og holder Hans Ord.” Johannes 8:55.

Jesus avslutter sin samtale med de religiøse lederne i dette avsnittet slik: “Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Jeg er før Abraham var.” Igjen bruker Jesus Guds navn (2 Mosebok 3:14) om seg selv. En stor blasfemi, Gudsbespottelse, ettersom kun Gud kan bruke navnet på seg selv. Men vi vet at Jesus ikke bare sier at Han er Gud, men at Han faktisk er det!

Takk, Far for en ny dag! Takk at du elsker syndere. Uten denne din kjærlighet hadde vi vært døde på grunn av lovens krav. Men det feilfrie livet som var umulig for meg å leve, det levde du for meg i mitt sted! Takk Jesus at gjennom din død er ditt liv blitt mitt liv! Takk at du er levende i all evighet! Halleluja og amen!

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 7 – søndag 18.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Vi kan dele kapittel 7 i to deler:

7: 1 – 36: Jesus drar til løvhyttefesten i Jerusalem

7: 37 – 53: Løftet om Den Hellige Ånd

I dette kapitlet er det ingen tegn eller mirakel først og så en lang tale etterpå. Her er det mange små samtaler og diskusjoner underveis. I sitt eget hjem sammen med sine egne brødre, blir Jesus satt på prøve. Det er her det begynner for oss alle. I vårt eget hjem. Det står at ikke engang hans egne brødre trodde på ham. Men det kom de til å gjøre etterhvert. Men ikke før Jesus hadde stått opp fra de døde. 1.Korinter 15:7. Brødrene til Jesus hadde meninger om når og hva Jesus skulle gjøre, men han hadde alltid sin egen agenda og sin egen timeplan og lot seg ikke styre av andre. Jesus var allerede begynt å bli forfulgt og bli upopulær blant de “religiøse” lederne. “Er ikke dette Han de forsøker å få drept?“ Johannes 7:25.

Så kommer Jesu proklamasjon på den siste dagen i høytiden. Han taler om vannet som skulle strømme ut av deres egne liv. Brødrene til Jesus trengte påsken og Jesu oppstandelse for å tro på at Han var den Han sa at Han var. Dessuten behøvde de innlagt vann. Det var slutt med å øse vann av en annen brønn. Og vannet ble lagt inn på Pinsefestens dag Apgj 2. De religiøse lederne forsøkte å få tak i Jesus, men da tjenerne deres kom tilbake med uforrettet sak sier de spontant: “Aldri har noe menneske talt slik som Dette Menneske.” Joh 7:46. Så får vi vite at den mannen som i fire kapitler tidligere kom til Jesus midt på natten, nå er én av dem som er i kategorien “rådsherrene eller fariseerne” som tror på Jesus. Og Nikodemus forsvarer Jesus. Han mener at om Jesus skal trekkes for retten må Han få en rettferdig rettergang. Dessuten beskyldes Nikodemus for å være galileer. Og det var ikke bra nok. Avskilter jeg noen på grunn av deres bakgrunn fordi jeg ikke liker det de sier?

Takk, Far for en ny dag! Takk at du har gitt oss det levende vannet som gir og opprettholder livet. Hjelp meg til å høre alt Jesus har å si, ikke bare det som jeg synes er behagelig for mitt eget kjøtt, men også det som er ubehagelig. Takk og amen og halleluja!

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 6 – lørdag 17.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Vi kan dele kapittel 6 i tre deler:

6: 1 – 14: Brødunderet

6: 15 – 21: Jesus stiller stormen

6: 22 – 71: Jesus underviser om at Han er det levende brød

Jesus metter 5000 menn, det vil si 5000 familier denne dagen. Hvor mange de var tilsammen vet vi ikke, men at det lett kunne være 20000 er ikke å ta for hardt i. Utgangspunktet: En liten nistepakke. Jesus vil ha oss med på laget. Han vil at vi skal tenke Hans tanker. Hva vil det si? At ingenting er umulig for Gud. Han vil at vi skal dele det vi har fått med Jesus, gi tilbake til Ham som ga det til oss i første hånd. Han vil at vi skal dele ut til andre det som Jesus har velsignet. Og han vil at vi skal verdsette det som blir til overs og ta vare på det.

Jesus stiller stormen. Han vil stille stormen i ditt liv idag. Han kommer gående til deg på de frådende bølgene og sier: “Det er jeg”, eller som det står på gresk “Ego eimi”. “Jeg er” er Guds navn slik han presenterer seg for Moses ved den brennende busken i ødemarken i 2 Mosebok 3:14. Absolutt ingenting er umulig for “Jeg er”.

Jesus er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Han knytter sin undervisning direkte til det som har med Moses og brødunderet i ørkenen å gjøre. Han taler om mannaen og at han ikke bare er noen melflak, men et helt brød. Når Israelsfolket spiste av mannaen døde de etterhvert, mens den som eter av Jesus, det levende brød, kommer til å ha evig liv i seg. Midt inne i denne undervisning forteller han også hva som er Guds gjerning som vi må gjøre: Det er å “tro på Ham Gud har sendt.” Joh 6:29. Jesus innskjerper og fjerner alle 613 bud og forordninger og skrumper det hele inn til at det gjelder å ha en relasjon til Ham og forholde seg direkte til Ham. Da blir det ikke snakk om at det budet jeg har glemt, eller at jeg ikke husker akkurat hvordan alle detaljene i det andre budet var. Enkelt! Og siden Jesus er det levende brød, blir det med oss som jødene i ørkenen: Hver gang vi spiser, kan vi ikke glemme at vi har en relasjon med den levende Gud, vår himmelske Far elsker oss og har gitt oss liv, ja ikke bare det, men evig liv!

Takk, Far for en ny strålende morgen! Far, jeg takker deg for at du gitt meg liv og oppholder meg med din kraft og styrke fra de himmelske høyder! Takk at det levende brød kom, og takk for at det ikke er noen tørre smuler som irriterer halsen når jeg svelger det, men at det er saftig og godt og gir matlyst og livslyst! Takk og amen og halleluja!

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 5 – fredag 16.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Vi kan dele kapittel 5 i tre deler:

5: 1 – 15: Mannen ved Betesdadammen blir helbredet

5: 16 – 30: Gi Far og Sønnen ære

5: 31 – 47: Fire vitner om Jesus

Hvilken historie vi leser i kapittel 5 om miraklet eller tegnet ved Saueporten i Jerusalem. En mann som har vært syk i 38 år venter og venter på neste gang engelen skal komme for å røre opp vannet. Men denne gangen kommer det ingen engel, men Herren selv. Hvor lang tid du har hatt denne situasjonen, betyr ingenting for Jesu mulighet til å gjøre en forandring. Ikke fortell Jesus hvordan han skal gjøre ditt mirakel, bare forvent at Han gjør det! Lydighet mot Jesus og Ordet holder oss rene og borte fra synd og sykdom ifølge Joh 5:14. Men nå vet vi at Jesus har gjort alt ferdig Joh 19:30, så når du blir i Ham så er du trygg og beskyttet.

I det siste avsnittet leser vi at det er fire som vitner om Jesus. Det er Johannes, det er gjerningene som Jesus gjør, det er Far og det er skriften og Moses. Det å tro på Jesus handler altså ikke om det noen populært kaller “blind tro”. Det er ikke et hopp ut i det ukjente, det usikre, det utrygge. Tvert imot, er det som har med Jesus å gjøre, bygd på den tryggeste grunnmuren. Det handler om Han som har skapt alt, som opprettholder alt, hjelper den hjelpeløse og som det er skrevet om i Skriftene. Derfor handler bibellesning til syvende og sist om å finne ut hva som sies om Jesus. Står det noe om Jesus i det jeg leser nå i min Bibel? Hva peker på Jesus, hva vitner om Jesus, hvilken sannhet vil Skriften at jeg skal oppfatte om Jesus idag? Hvorfor er dette viktig? For når jeg vet hva som er i Ham, så vet jeg hva som er mitt. For Jesus er min bror, og jeg er hans medarving! Rom 8:14-17. Til slutt: Kan jeg komme med på vitnelisten? Når det blir spurt der jeg bor, der jeg beveger meg, vil noen trekke meg inn og spørre meg? Er jeg et troverdig vitne om Jesus? Har jeg noe å fortelle når det gjelder verdens Frelser?

Takk, Far for denne nye dagen som du har gitt!

Hjelp meg alltid å tilbe deg Far og gi deg ære med mitt liv, mine ord og alt mitt!

Far, takk at du lar rikelig av Åndens salvelse strømme gjennom mitt liv og mitt virke idag slik at andre kan forstå at du er en realitet.

Takk at du hjelper og støtter fra Himmelen. Amen, halleluja!

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 4 – torsdag 15.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Vi kan dele kapittel 4 i tre deler:

4: 1 – 42: Jesus møter den samaritanske kvinnen

4: 43 – 45: En profet får ingen ære

4: 46 – 54: Tjenestemannens sønn helbredet

Jesus og disiplene reiser gjennom Samaria for å vende tilbake til Galilea. Det sies at Jesus var trett ved den sjette timen. Altså seks timer etter soloppgang, klokken 12, når solen står i senit.

Jesus setter seg ved Jakobs brønn og venter på disiplene som har gått inn i byen for å få tak i mat. En kvinne kommer for å dra opp vann, og Jesus innleder samtalen og ber om vann. Under samtalen som handler om det vannet som Jesus har å gi, det vannet som gir evig liv, frelse, penser han samtalen inn på det som er øverst oppe i bevisstheten til kvinnen: spørsmålet om hennes mann. Jesus viser at han er en som besitter ikke helt vanlig menneskelig kunnskap, men guddommelig, åndelig kunnskap. Kvinnen blir imponert og utbryter at Jesus er en profet. Kvinnen blir ikke opprørt over at Jesus går inn på hennes utfordringer, men tar ydmykt imot. Deretter snakker Jesus om sann tilbedelse, som ikke har med det ytre å gjøre, men at tilbedelse alltid må skje i ånd og sannhet. Vi mennesker blir ofte imponert over det ytre: Musikk, farger, lukter, arkitektur. Det virker som dette har å gjøre med den gamle pakt, den nye pakts tilbedelse handler om ånd og sannhet. Kvinnen blir evangelist etter møtet med Jesus og flere kom til tro på verdens frelser. Jesus og disiplene ble værende der i to dager.

Så kommer paradokset: Jesus ble mottatt i Samaria, men på sitt eget hjemsted ble han ikke levnet noen ære. Gir vi Jesus ære, vi som kaller oss kristne? Eller får han større ære av andre som kaller seg med andre navn?

Kapitlet avsluttes med et tegn, en mirakelberetning. Jesus helbreder tjenestemannens sønn ved at Han sier: “Din Sønn lever.” Mannen trodde og fikk oppleve det han trodde.

Takk, Far for denne nye dagen som du har gitt!

Hjelp meg alltid å tilbe deg Far i ånd og sannhet!

Så ber jeg deg om at jeg ikke er forutinntatt overfor andre mennesker. Hjelp meg å være slik du er Jesus. Du elsker alltid og ønsker å representere vår himmelske Far på best mulig måte.

Amen.

Bibellesning Johannes evangelium kapitel 3 – onsdag 14.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Vi kan dele kapittel 3 i to deler:

3:1-21: Jesus møter Nikodemus

3:22-36: Johannes døperen vitner om Jesus

Jesus sjokkerte Nikodemus som var født som jøde. Nikodemus trodde at alt var i orden siden han var jøde. Paulus underviser at før vi ble frelst var vi åndelig døde. Jesus sier at Johannes må bli født ovenfra, fra himmelen, på nytt. Jesus fortsetter å si at Nikodemus må bli født av vann og Ånd. Hva slags vann snakker Johannes om? Det samme vann som han snakker med kvinnen ved brønnen i kapitel 4 om. “Den som drikker av det vann Jeg gir ham, skal aldri i evighet tørste.” (Joh 4:14) Vannet Jesus snakker om, er Ordet. Efeserne 5:26 og 1.Peter 1:23.

Når Jesus snakker til Nikodemus om kobberslangen i ørkenen, så er det en historie som Nikodemus kjenner veldig godt. Jesus snakker profetisk om seg selv. Han skal løftes opp på korset. Og hver den som tror på Jesus, skal bli frelst, født på nytt, født ovenfra, født fra himmelen. Og Jesus understreker at Han ikke er kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Samtidig sier Han at den som ikke tror, ikke kommer til å bli dømt, men allerede er dømt. For hvilken synd: At de ikke tror på Jesus, Menneskesønnen, Guds enbårne Sønn.

Når døperen Johannes gir sitt vitnesbyrd om Jesus, er det en fantastisk åpenbaring han gir til kjenne i Joh 3:35: “Far elsker Sønnen og har gitt alt i Hans hånd.” Denne betingelsesløse kjærlighet er videre blitt oss til del, fordi Han også er vår Far. I verset før dette står det videre at Ånden er gitt uten mål. Romerne 8:16-17; 32.

I dette kapitlet leser vi om at vi har fått alt: Nytt liv, Den Hellige Ånd, og en Far som har en betingelsesløs kjærlighet. Som det står i en barnesang: Når jeg har Jesus, da har jeg alt.

Takk, Far for denne nye dagen som du har gitt!

Takk at du sendte Jesus for meg! Takk at du sendte Ham til alle jeg elsker og alle jeg ikke elsker. Takk at du ga meg alt i deg, gjennom deg og med deg!

Takk at alle mine mangler har blitt fylt i deg!

Hjelp meg Jesus slik at jeg takker mer og klager mindre!

La det bli slik! Amen! Amen! Amen! Og halleluja!

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 2 – tirsdag 13.mars 2018

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Vi kan dele kapittel 2 i to hoveddeler:

2:1-12: Bryllupet i Kana i Galilea

2:13-25: Jesus i Jerusalem

Jesus var ingen festbrems. Han deltok i festen han var invitert i. Vi vet ikke om dette var nær familie, venner eller naboer. Men Jesus og hele disippelflokken var også med.
Da det ble mangel på vin, så var det et kjempestort problem for de som var invitert til festen.

Om du har vært på ferie andre steder enn Norge, vet du hvor viktig det er med rent vann. Du bærer med deg en flaske vann gjennom dagen. Når du selv er i ditt gode hotellrom, står det advarsel: Vannet må ikke drikkes. Kan ikke brukes til tannbørsting engang! Tenk da på katastrofen i bryllupet: Det var ikke mer drikke igjen! Og festen skulle vare i flere dager til! Men Jesus kom med løsningen: Han gjorde vannet rent: Så Han forvandlet det til vin. Det var ingen som var i tvil om kvaliteten og at den kunne drikkes. Hadde Han sørget for vann, hadde ingen våget drikke det.

Dette lærer oss at når vi har mangler, enten det gjelder penger, tid, ingen livsarving eller helse eller hva det måtte være: La oss gjøre det samme som Jesu mor gjorde. Hun sa til tjenerne: “Uansett hva Han ber dere om, skal dere gjøre.” (Joh 2:5)

At Jesus ikke var en festbrems i bryllupet i Kana, er så sin sak. Men hva skal vi si når Han kommer til Jerusalem. Han holder på å ødelegge hele påskefesten, gjør Han ikke? Svaret er: Nei, absolutt ikke! Jesus fant ut at det som var viktig i templet, var penger, og ikke det som hadde med hjerteforholdet til Gud å gjøre. I templet var det “business as ususal”, selv i påsken. Da burde det ifølge jødisk tradisjon, ikke være det. Er min gudsdyrkelse bare “business as usual” eller er jeg interessert i relasjonen til den levende Gud?

Takk, Far for denne nye dagen som du har gitt!

Takk at du som har skapt himmel og jord og er skaper og den som oppholder alt med ditt Ord også vil hjelpe meg med de behov jeg har idag.

Hjelp meg å planlegge ikke bare dagen idag, men dager fremover. Men når jeg mislykkes i min planlegging, tilrettelegging og iverksettelse, så kommer du med din hjelp og støtter meg fra himmelen slik at det blir nok av det jeg behøver, ikke bare for meg selv, men for de som er i min omgivelse.

Hjelp meg Herre Jesus alltid å leve for deg. Nærværende for mine rundt meg og nærværende for deg. Alltid i alle relasjoner og være tilstede!
La det bli slik, amen!

Bibellesning Johannes evangelium kapittel 1 – mandag 12.mars 2018

Johannes evangelium er skrevet av Johannes selv om det aldri blir sagt direkte, så ser vi dette ut fra teksten. Han var en av Jesu tolv disipler. Johannes evangelium er en øyenvitneskildring som bygger på at de tre andre evangeliene allerede er kjent for leseren.

F – først: les Ordet

I – Inntrykk fra teksten

L – Les og så praktiser

A – Avslutt med bønn

Vi kan dele kapitel 1 inn i følgende avsnitt:

1:1-18: Ordet

1:19-28: Døperen Johannes

1:29-34: Guds lam

1:35-51: Andreas, Peter, Filip og Natanael

Johannes skriver i sin prolog i versene 1-18 om Ordet som er fra evighet. Dette Ordet er Jesus som gikk på denne jorda for 2000 år siden i omtrent 30 år. Deretter døde han, oppsto på den tredje dag og for til himmelen. Men Johannes gjør det veldig klart at denne Jesus ikke bare hadde en gjesteopptreden for deretter å tre av og overlate alt til historiens skjeve gang. Jesus er ifølge Johannes skaper av universet og den som oppholder alt ved sitt Ord. Jesus er altså helt riktig det Hebreerne 13:8 sier: Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

I vers 47 sier Jesus om Nataniel: Se, det er en ekte israelitt , en som det ikke er svik i. Dette er typisk Jesus. Han bekrefter oss på en positiv måte og gjør vårt møte med Ham svært positivt.

Hva kan vi praktisere ut fra teksten: Jesu måte å møte disiplene på er en utrolig flott mal for oss å følge når vi møter mennesker. Jesus møtte dem ikke med mistenksomhet, men tvert imot med imøtekommenhet. Han som visste alt, brukte ikke det Han visste om dem, mot dem. La oss vært positive i vårt møte med våre medmennesker!

Takk Far, du som er Far for alt som kalles barn i himmel og på jord!
Hjelp meg denne dagen til å leve rett for deg og følge ditt enestående eksempel!

Du kom til vår jord som skapningens Herre. Allikevel valgte du å stole på og tale positivt om mennesker som vi kanskje i utgangspunktet ville betvilt ektheten til. Takk at du hjelper meg til å se bakom det ytre og se til det indre hos dem jeg møter på idag.

Takk Herre Jesus at du går med meg og gjør denne dagen til en seiersdag!

 

Karl-Axels spalte i Norge i dag 7.april 2017

Karl-Axels spalte i Norge i dag 24.mars 2017

2017-03-24 Norge Idag - Karl-Axels spalte

Karl-Axels spalte i Norge i dag 10.mars 2017

2017-03-10 Norge Idag - Karl-Axels spalte

Blodmåner og Bibelen

Er måneformørkelser et spesielt tegn på at Jesus kommer snart? Neste spørsmål er, kommer Jesus? Og kan vi vente Ham snart?

Lunareclipse_-_Måneformørkelse-128.september 2015 kunne blodmånen sees i Norge. En blodmåne er et astronomisk fenomen som wikipedia skriver om under artikkelen supermåneformørkelse.

I forbindelse med denne måneformørkelsen skrev ikke bare norske kristne aviser om dette, men også NTB og knyttet dette sammen til kristen tro. Så hvilken sammenheng har dette med kristen tro? Bakgrunnen er at den amerikanske pastoren John Hagee har skrevet om dette i sin bok “Fire Blodmåner” som er oversatt til norsk og utgitt på Agape forlag. Du finner en amerikansk Youtube reklame for boka her.

John Hagee skriver veldig interessant om dette, men det som er viktig å huske på, er at “summen av Guds Ord er sannhet”. Hva mener jeg med det? Det er viktig ikke bare å lese de skriftsteder som synes å passe med eget syn, men også de som sier noe mer. Det John Hagee drøfter i sin bok er spørsmålet om såkalte tetrader, fire blodmåner, fire måneformørkelser som skjer i løpet av en begrenset tidsperiode, 1-2 år. Han viser at viktige hendelser har funnet sted for det jødiske folk i slike tidsperioder. Dette er veldig interessante fakta. Spørsmålet er videre, kan dette vise noe mer, nemlig det store spørsmålet: “Kommer Jesus nå?”

Ut fra det bibelske tekstmaterialet – i denne korte artikkelen har vi ikke plass til å gå inn på alle tekstene – er det ganske klart at det ikke bare er snakk om måneformørkelser eller solformørkelse for den saks skyld, men at hele universet skal bli mørklagt. Da er det snakk om at stjernene skal falle ned fra firmamentet som når et fikentre rystes og frukten faller ned. Dette taler Jesus om til sine disipler i Matteus 24:29. Og det Jesus snakker om her, har svært lite med vanlige, tilbakevendende måneformørkelser å gjøre.

Så tilbake til spørsmålet: “Kommer Jesus?” Kort svar: “Ja, Jesus kommer snart!” Og det er helt innlysende at Hans komme er nærmere idag enn det var igår. Boka til John Hagee hjelper oss å sette fokus på å være forberedt på Jesu komme. Men samtidig er det viktig å vite at spekulasjoner som fører til frykt aldri har vært Jesu hensikt. Hans forkynnelse er aldri skremselspropaganda, men kjærlighetsproganda! “Se, brudgommen kommer! Gå Ham i møte!” Din elskede kommer! Er Han ikke din elskede? Da har du faktisk en hemmelig beundrer som er veldig interessert i å åpenbare seg for deg! Kast deg i Hans armer! Idag! Nå!

——–

 

 

 

FFK, Jesus og Knut Johannesen

Følgende innlegg står å lese på side 12 i Demokraten 30.juni 2015.

Det ligger også ute på debattsidene til Fredriksstad Blad: http://www.f-b.no/debatt/ffk-jesus-og-knut-johannesen/o/5-59-170701

Fotball og himmel er ofte veldig nær hverandre

Fotball og himmel er ofte veldig nær hverandre

I Demokraten 11.juni kommenterer Knut Johannesen FFKs resultater i OBOS ligaen. Da jeg leste kommentaren, tenkte jeg på spalten “Dusteforbundet” som jeg pleide å lese i Dagbladet under studietiden på Blindern. Et uttrykk som gikk igjen i spalten, var “God dag, mann, hostesaft”.

http://www.demokraten.no/nyheter/hapet-lever-fortsatt-1.1417834

Egentlig er det for dumt å kommentere det KJ skriver, men jeg ønsker å gi uttrykk for følgende: Fotball er ikke en religiøs øvelse, selv om det av og til kan bli både såkalt halleluja-stemning på stadion eller i dårlige tider oppleves som en tåredal eller enda verre en canossagang å være forballsupporter. Men Demokratens KJ burde holde seg for god til å såre våre religiøse følelser når han kommenterer det som burde være hele byens anliggende, nemlig vårt kjære FFK.

Ingen av de som frekventerer Fredrikstad stadion, vil påstå at FFKs meritter er eventyr i følge Asbjørnsen og Moes definisjon. Nå kan uttrykket “eventyr” benyttes om de 20 mesterskapene til FFK hvis det er snakk om en ikke forventet suksess. Men de fleste i Fredrikstad vil vel påstå at de fleste av gullmedaljene var velfortjent. Og som for å minne nåtidens supportere om at historiens suksess ikke er et eventyr, men en realitet, så har man ifølge Arne Scheie “lagt ned et voldsomt arbeid” med fotballmuseet som er plassert i de rette omgivelsene, nemlig på Fredrikstad stadion.

Så når KJ forteller, ikke bare muntlig, men endog skriftlig i Demokraten, at Maria fødte en sønn uten å ha hatt noe innenfor trusestrikken (Det står skrevet “trusetrikken”), så er det i beste fall tøvete. Jeg ønsker ikke å tøye strikken ytterligere når det gjelder valg av ord for å betegne denne delen av KJs kommentar.

La meg til slutt få gi honnør til artikkelens tittel: “Håpet lever fortsatt…” De tre første ordene er positive og forteller at KJ øyner et visst håp, men bare til man kommer til de tre megetsigende punktum som dreper håpet på høylys dag. Det som behøves er mere tro. Tro på at FFK både kan berge plassen og faktisk komme på kvalifiseringsplass. Og da behøver vi ikke å doseres med at historie er eventyr.

Karl-Axel Mentzoni
Pastor Filadelfia Fredrikstad